English | Arama | İletişim

Temel Onkoloji

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

TEMEL ONKOLOJİ ANABİLİM DALI

Temel Onkoloji Bölümü'müz 1982'de Yüksek Öğretim Kurulu’nca ülkemizde onkoloji alanında temel ve klinik düzeydeki eksikliği gidermek ve epidemiyolojik araştırmalar yaparak koruyucu önlemler konusunda halkımızı eğitmek amacıyla kurulan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’ne bağlı üç anabilim dalından biridir. Anabilim dalının kendisine bağlı 4 bilim dalı ile öncelikli hedefleri temel onkoloji alanında araştırmalar yapmak, teknik ve uzman elemanlar yetiştirmek, güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin en kısa sürede uygulanmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

 

Bölümümüz, 1983-1993 yılları arasında araştırma, eğitim ve rutin tanı hizmetlerini Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde sürdürmüş ve 1993 yılı sonunda Onkoloji Enstitüsü’nü de içine alan Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nin şimdiki fiziki yapısı içerisinde tam donanımlı bir kanser araştırmaları merkezi halini almıştır.

 

Özel kanser kitaplığı, internet ve telemed bağlantıları ve çeşitli yurtdışı onkoloji merkezleri ile yapmış olduğu işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, bu konudaki yeniliklerin yakından takip edildiği ve pek çok uluslararası temel araştırmaların da yapıldığı bölümümüz, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nün de tüm imkanlarından yararlanarak özellikle lisansüstü eğitim programlarına büyük önem vermekte, yüksek lisans ve doktora programlarıyla bu alandaki uzman ve teknik personel eksikliğinin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

 

Bölümümüzde onkolojik tanı hizmetleri, moleküler düzeyde ve en modern ekipman ile öğretim üyeleri ve görevlileri başta olmak üzere uzman personel tarafından verilmektedir.

 

Özellikle son yıllarda lösemi ve lenfoma hastaları için yeni bir çığır açan hematopoietik kök hücre tedavisinde doku uygunluğunu belirlemek için gereken ve henüz ülkemizde az sayıda merkez tarafından uygulanabilen DNA tabanlı doku tiplendirmesi (HLA Typing) hizmeti bölümümüzün immünogenetik laboratuvarlarında PCR-SSP yöntemi kullanılarak ve dünya standartlarında verilmektedir.

 

 Bölümümüzde verilen laboratuvar hizmetleri

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde verilen laboratuvar hizmetleri     Başa Dön

Akım Sitometri Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Kriyobiyoloji Laboratuvarı

İmmünoloji Laboratuvarı

İmmünogenetik Laboratuvarı

Kanser Biyokimyası Laboratuvarı

Sitogenetik Tanı Laboratuvarı

 

Akım Sitometri Laboratuvarı

Değişik kanser türlerinde, immün yetmezliklerde ve immün sistem hastalıklarında, hücre türlerinin fiziksel, fonksiyonel ve biyokimyasal özelliklerinin değerlendirilmesinde akım sitometrisinden yararlanılmaktadır.

 

Yapılan işlemler

Akut ve kronik lösemilerin ve lenfomaların immün fenotiplendirilmesi

Çeşitli immün yetmezliklerde ve AIDS hastalarında lenfosit alt gruplarının tayini.

Hücre siklusu ve DNA analizi

Apoptoz tayini

Hücre aktivasyonu ve sinyal mekanizmaları

Araştırma amaçlı floresan-aktive hücre ayrımlaması (FACS)

 

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Araştırma Ünitesi

Kanser araştırmalarının, moleküler biyolojik yöntemler kullanılarak yapıldığı bir laboratuvardır.    

 

Yapılan işlemler

DNA-RNA izolasyonu

PCR

RT-PCR

Rekombinant DNA teknolojisi

Northern Blot

Gen ekspresyon düzeylerinin incelenmesi

Radyoaktif olmayan probların hazırlanması

Western Blot

RFLP

Agaroz ve poliakrilamid jel elektroforezi

Microarray sistemi kurulum aşamasındadır

Ökaryotik hücreye gen aktarımı (transfeksiyon)

Prokaryotik hücreye gen aktarımı (transformasyon)


Tanı Ünitesi

Bu laboratuvarda moleküler biyoloji ve genetik yöntemleri kullanılarak, hematolojik malignitelerin ve miyeloproliferatif hastalıkların tanı ve takiplerinde gerekli olan altyapı hizmetleri verilir.

 

Yapılan işlemler

DNA-RNA izolasyonu

Real-time PCR metodu ile miyeloproliferatif hastalıklarda JAK2 V617F mutasyon tayini

PCR-RFLP metodu ile Akut Miyeloid Lösemide (AML) yüksek ve düşük riskli hastaları ayırt etmede kullanılan FLT3 ITD ve D835 mutasyonlarının tayini

 

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Primer hücre kültürleri ve hücre dizilerinin ve/veya hasta örneklerinin uygun kültür ortamında çoğaltılması, dondurulması ve/veya ilaç ile inkübasyonu işlemleri, steril koşullarda laminar akım kabinlerinde uygulanmaktadır.
 

Yapılan işlemler

Hücre kültürü
Hücrelerin dondurularak saklanması
Hücrelerin genetik modifikasyonu

 

 

Kriyobiyoloji Laboratuvarı

Hastalardan aferez yöntemi ile toplanan hücrelerin, daha sonra kullanılmak üzere, uzun süreli dondurularak saklanması işlemini içermektedir.

 

Yapılan işlemler

Kemik iliği transplantasyonu yapılacak hastalarda, aferez sonrası toplanan kök hücrelerin dondurularak sıvı azot yardımı ile saklanması işlemi

 

İmmünoloji Laboratuvarı

Bağışıklık sistemi hastalıklarında ve değişik kanser türlerinde, hücresel ve hümoral immünite parametrelerinin araştırılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

 

Yapılan işlemler

Araştırma amaçlı ELISA kullanımı

Lenfosit izolasyonu

Granülasit izolasyonu

Lenfosit kültürleri

İmmün hücre çoğalma deneyleri

Karma lökosit reaksiyonları

 

İmmünogenetik Laboratuvarı

Akrabadan yapılan kök hücre nakillerinde, alıcı-verici arasındaki doku uygunluğunun, haplotiplerin belirlenmesi yoluyla ve Multiplex PCR yöntemi ile araştırıldığı laboratuvardır.

 

Yapılan işlemler

Doku tiplemesi: İlik nakli amacıyla, Sınıf 1 ve Sınıf 2 MHC genleri düzeyinde genotip ve haplotip analizleri  MULTIPLEX PCR-SSP yöntemi kullanılarak yapılmaktadır.

İmmünogenetik çalışmalar: İnsan MHC gen ilinti çalışmaları

DNA bankacılığı ve veritabanı çalışması

 

Kanser Biyokimyası Laboratuvarı

Klinik ve araştırma amaçlı olarak hastalardan izole edilen tümör hücrelerinde ve hücre dizilerinde, etken madde ve / veya ilacın duyarlılığı ya da toksik etkisi, kantitatif olarak saptanmaktadır.

 

Yapılan işlemler

Hematolojik malignansilerde, hücre dizilerinde ve PMN hücrelerde in-vitro sitotoksisite (MTT yöntemi ile) tayini

Sinyal iletimi proteinleri

 

Kanser Sitogenetiği Laboratuvarı

Hematolojik malignite ve myeloproliferatifhastalığa sahip bireylerden elde edilen örneklerden kromozom analizi (karyotiplendirme) yapılmaktadır.

 

Yapılan işlemler

Karyotip analizi

 

Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı

Hematolojik malignansiler ve lenfomalarda floresan in situ hibridizasyon (FISH) analizi yapılmaktadır.
 

Yapılan işlemler

Erişkin ve çocuk hastalarda lösemi ve lenfoma FISH panelleri çalışılmaktadır.

 Doktorlarımız    Başa Dön

Prof. Dr. Emin Kansu

Prof. Dr. Dicle Güç (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. A. Lale Doğan

Doç. Dr. Güneş Esendağlı

Dr. Emre Yiğitbaş

Dr. Hande Canpınar

Dr. Füsun Özmen

 

Randevu almak için    Başa Dön

Bölümümüzde her türlü tanısal laboratuvar hizmeti için hafta içinde mesai saatleri dahilinde telefonla randevu verilmektedir. Randevular bölüm sekreterliği aracılığıyla verilmektedir.

 

Hastadan randevuya gelirken genellikle Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Tetkik İstek Belgesi ve varsa resmi sevk kağıdı ve/veya sağlık karnesi dışında özel bir belge ya da hazırlık istenmez. Özel durumlarda ise gereken bilgi hastaya randevu zamanı bildirilirken belirtilmektedir.

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Temel Onkoloji Bölümü’müz Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nin 1. katındadır.

 

Telefonlar: 0-312-3054322

0-312-3054323

0-312-3054411 (Akım Sitometri Lab.)

0-312-3054412 (Sitogenetik Lab.)

0-312-3054325 (Temel Onkoloji Lab.)

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr