HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi
Satın Alma Komisyon Başkanlığı

 

Cerrahi Alet Satın Alınacaktır

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi

 

(110) KALEM CERRAHİ ALET alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No : 2005/84116

1. İdarenin

a ) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri - Sıhhıye/ANKARA

b ) Telefon - Faks Numarası: 312 3051227 - 312 3114192

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa): satinal@hacettepe.edu.tr  

2. İhale Konusu malın

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı          :İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.

b ) Teslim Yeri(leri)                    :Ayniyat Saymanlığı Depoları

c ) Teslim Tarihi                        :Söz konusu  malzemelerin siparişi, sözleşmenin bağıtlanmasını takiben bir defada verilecektir  

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer                      :Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı)

b ) Tarihi - Saati                        :01.08.2005 - 14:00  

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
-  Cerrahi aletler en az 5 (Beş) yıl süreyle garantili olacak ve bu garanti hem üretici hem de satıcı firma tarafından belgelendirilecektir.

- Tüm malzemelerin  CE uygunluk belgesi olmalıdır.

-  İhaleye iştirak edecek olan istekliler, teklif edecekleri tüm cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin uluslar arası Rockwell sertlik değerleri; cerrahi makaslar ve benzer kesici aletler için sertlik değerleri  50-58 HRC, Hemostatik pensler portegüler, pensetler v.b. fonksiyon sağlayan diğer aletler için serlik değeri40-48 HRC olacaktır. Ayrıca firma teklif ettiği malzemenin yukarıda belirtilen değerlere uygun olduğuna  dair TS 17025 standardına göre hizmet veren ve akredite olmuş labaratuarlardan alacağı güncel (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınan) analiz raporlarını teklif dosyasında sunacaklardır.

-  İhaleye iştirak edecek  olan  istekliler , teklif ettikleri cerrahi aletlerin TS 5172 EN ISO 13402 standardına göre krozyon testi uygunluklarını TS 17025 hizmet veren ve akredite olmuş labaratuarlardan alacağı güncel  (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınan) analiz raporlarını teklif dosyasında sunacaktır.
- İthal ürünler için üretici firma tarafından verilmiş distribütörlük veya bu distribütörce verilmiş yetkili bayilik belgesini,  İthal ürünler için üretici firma  ve distsribütörce verilmiş garanti belgesini ibrazla  edeceklerdir. Yerli ürünler için üretici firma tarafından  verilmiş garanti belgelerini ibrazla yükümlüdür.

- İthal ürünler için ürünün teslimi  sırasında ihale üzerinde kalan firma tarafından ithalat belgesini  ibraz edecektir.
- Üretici firmanın TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerinden ilgili  olanına sahip olması gerekmektedir.
- Üretici firmanın TSE EN ISO 13485 belgesine sahip olması gerekmektedir.
Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları

- İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (ihale tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini  Bütçe ve Planlama Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Numunesi eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 - İhaleye katılan firmalar, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog, broşür vb. dökümanları teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) adresinde görülebilir ve 30 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 01.08.2005 tarihi, saat 14:00 'a kadar Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

Diğer Hususlar: 

Not: 1. İhale dosyasına konulan belgelerin üzerine ait oldukları kalemin sıra numarası yazılacaktır.

       2. “aslı idarece görülmüştür” işlemi en geç ihale tarihinden bir gün öncesine kadar yapılacak olup; ihale tarihi ve sonrasında yapılmayacaktır (“aslı idarece görülmüştür” yapılabilecek belgeler için geçerlidir).

 

MALZEME LİSTESİ

 

S.NO KAT.NO MALZEMENİN  CİNSİ MİKTAR BİRİM
1 071807 SPECULA VAGINAL (AESCULAP MARKA EL 015R VEYA EŞDEĞERİ)    10 ADET
2 071808 SPECULA VAGINAL (AESCULAP MARKA EL 196R VEYA EŞDEĞERİ)    20 ADET
3 071809 FORCEPS TENACULUM UTERINE (AESCULAP MARKA EO 110 R VEYA EŞDEĞERİ)    25 ADET
4 071810 FORCEPS RİNG, SPONGE HOLDİNG (AESCULAP MARKA BF 122R VEYA EŞDEĞERİ)     25 ADET
5 071811 PROBE UTERİNE, HİSTEROMETRE (AESCULAP MARKA EO 010R VEYA EŞDEĞERİ)    25 ADET
6 071812 PROBE UTERİNE, HİSTEROMETRE (AESCULAP MARKA EO 015R VEYA EŞDEĞERİ)    10 ADET
7 071813 SCİSSOR DİSSECTİNG (AESCULAP MARKA BC 271R VEYA EŞDEĞERİ)    5 ADET
8 071814 SCİSSOR (AESCULAP MARKA BC 708R VEYA EŞDEĞERİ)    10 ADET
9 071815 FORCEPS HEMOSTATIC (AESCULAP MARKA BH 474R VEYA EŞDEĞERİ)    5 ADET
10 071816 SET UTERINE DILATOR (AESCULAP MARKA EM 244R VEYA EŞDEĞERİ)    5 ADET
11 071817 BIOPSY CURETTE (AESCULAP MARKA ER 011R VEYA EŞDEĞERİ)    15 ADET
12 071818 UTERINE CURETTE (AESCULAP MARKA ER 219R VEYA EŞDEĞERİ)    10 ADET
13 071819 UTERINE CURETTE (AESCULAP MARKA ER 223R VEYA EŞDEĞERİ)    10 ADET
14 071820 FORCEPS BIOPSY  (AESCULAP MARKA ER 055R VEYA EŞDEĞERİ)    5 ADET
15 071821 FORCEPS BİOPSY (AESCULAP MARKA ER 071R VEYA EŞDEĞERİ)    5 ADET
16 071822 NEEDLE HOLDER (AESCULAP MARKA BM 077R VEYA EŞDEĞERİ)    10 ADET
17 071823 FORCEPS AESCULAP MARKA FB 416R VEYA EŞDEĞERİ)    10 ADET
18 071824 SALPINGOGRAPH (AESCULAP MARKA ER 822C VEYA EŞDEĞERİ)    5 ADET
19 072119 MAYO HEGAR PORTEGÜ TUNGUSTEN 20 CM(REBSTOCK 24.194.20 VEYA EŞDEĞERİ)   10 ADET
20 072120 MAKAS MAYO TUNGUSTEN DÜZ 15 CM (REBSTOCK 08.175.15 VEYA EŞDEĞERİ)    6 ADET
21 072121 MAKAS BUSCH EPİZYOTOMİ 16 CM (REBSTOCK 08.551.16 VEYA EŞDEĞERİ)    10 ADET
22 072122 MAKAS KORDON TUNGUSTEN 18 CM(REBSTOCK 08.905.18 VEYA EŞDEĞERİ)    10 ADET
23 072123 PENSET STANDART 14.5 CM(REBSTOCK  10.102.14   VEYA EŞDEĞERİ)    6 ADET
24 072124 PENSET STANDART DİŞLİ 14.5 CM(REBSTOCK   10.120.14   VEYA EŞDEĞERİ)    6 ADET
25 072125 FORSEPS RİNG 25 CM (REBSTOCK 16.170.25 VEYA EŞDEĞERİ)    12 ADET
26 072126 KLEMP ÇAMAŞIR (REBSTOCK 14.111.13 VEYA EŞDEĞERİ)    6 ADET
27 072127 KLEMP HEMOSTATİK 16 CM (REBTOCK 12.310.16 VEYA EŞDEĞERİ)    15 ADET
28 072128 KLEMP HEMOSTATİK DÜZ 14 CM (REBTOCK 12.240.14 VEYA EŞDEĞERİ)    10 ADET
29 072129 KLEMP HEMOSTATİK EĞRİ 14 CM (REBTOCK 12.241.14 VEYA EŞDEĞERİ)    10 ADET
30 072130 EKARTÖR OTOMATİK 18 CM (REBSTOCK 18.806.18 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
31 072131 KÜRET RECAMIER FİG 14 (REBSTOCK 70.730.30  VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
32 072132 KÜRET RECAMIER FİG 9 (REBSTOCK 70.720.19  VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
33 072133 KÜRET RECAMIER FİG 4 (REBSTOCK 70.720.11 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
34 072134 FORCEPS ELLIOT 32 CM (REBSTOCK  72.115.32 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
35 072135 FORCEPS ELLIOT 38 CM (REBSTOCK 72.115.38 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
36 072136 FORCEPS SIMPSON BRAUN (REBSTOCK 72.105.33 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
37 072144 SPINAL FUSION CHISEL (CODMAN MARKA 18-1011 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
38 072145 SPINAL FUSION OSTEOTOM (CODMAN MARKA 46-1020 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
39 072146 ÇEKİÇ (CODMAN MARKA 88-1006 VEYA EŞDEĞERİ)    3 ADET
40 072147 ELEVATÖR (CODMAN MARKA 65-2410 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
41 072148 RONGEUR STILLE-LUER (CODMAN MARKA 53-1133 VEYA EŞDEĞERİ))    1 ADET
42 072149 RONGEUR STILLE-LUER (CODMAN MARKA 53-1130 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
43 072152 RONGEUR STILLE-LUER (CODMAN MARKA 53-1131 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
44 072153 OSTEOTOM SMITH-PETERSEN (CODMAN MARKA 46-2500 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
45 072154 OSTEOTOM SMITH-PETERSEN(CODMAN MARKA 46-2502 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
46 072155 OSTEOTOM SMITH-PETERSEN (CODMAN MARKA 46-2505 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
47 072156 OSTEOTOM SMITH-PETERSEN (CODMAN MARKA 46-2511 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
48 072157 OSTEOTOM SMITH-PETERSEN (CODMAN MARKA 46-2513 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
49 072158 ELEVATÖR (LAWTON MARKA 77-0760 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
50 072159 ELEVATÖR (LAWTON MARKA 48-0072 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET
51 072160 ELEVATÖR (LAWTON MARKA 45-0304 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET
52 072161 RASPA (LAWTON MARKA 77-0766 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
53 072162 OSTEOTOM (LAWTON MARKA 46-0151 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
54 072163 OSTEOTOM (LAWTON MARKA 46-0153 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
55 072164 OSTEOTOM (LAWTON MARKA 46-0154 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
56 072165 OSTEOTOM (LAWTON MARKA 46-0155 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
57 072166 OSTEOTOM (LAWTON MARKA 46-0157 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
58 072167 GREFTİ SIKIŞTIRICI (LAWTON MARKA 46-0081 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
59 072168 ÇEKİÇ (LAWTON MARKA 47-0116  VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
60 072169 KEMİK OYUCU (LAWTON MARKA 48-1031 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
61 072170 KEMİK TÖRPÜSÜ (LAWTON MARKA 47-0217 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
62 072171 KÜRET (LAWTON MARKA 47-0510 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
63 072172 KÜRET (LAWTON MARKA 47-0512 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
64 072173 RONGEUR (LAWTON MARKA 67-0654 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
65 072174 KLEMP (LAWTON MARKA 45-0123 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
66 072175 KLEMP (LAWTON MARKA 06-0323 VEYA EŞDEĞERİ)    4 ADET
67 072176 KLEMP (LAWTON MARKA 06-0322 VEYA EŞDEĞERİ)    4 ADET
68 072177 KLEMP (LAWTON MARKA 06-0458 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET
69 072178 KLEMP (LAWTON MARKA 06-0402 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET
70 072179 KLEMP (LAWTON MARKA 06-0461 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET
71 072180 KLEMP (LAWTON MARKA 06-0412 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET
72 072181 KLEMP (LAWTON MARKA 07-0105 VEYA EŞDEĞERİ)    4 ADET
73 072182 KEMİK TUTUCU (LAWTON MARKA 45-0190 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
74 072183 KEMİK TUTUCU (LAWTON MARKA 45-0191 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
75 072184 BİSTÜRİ SAPI (LAWTON MARKA 04-1050 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET
76 072185 PENSET (LAWTON MARKA 09-0390 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
77 072186 PENSET (LAWTON MARKA 22-0911VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
78 072187 PENSET (LAWTON MARKA 09-0375 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
79 072188 PENSET (LAWTON MARKA 09-0189 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
80 072189 PENSET (LAWTON MARKA 09-0156 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
81 072190 PENSET (LAWTON MARKA 09-0956 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
82 072191 PENSET (LAWTON MARKA 09-0957 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
83 072192 PENSET (LAWTON MARKA 09-0958  VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
84 072193 MAKAS REYNOLDS (LAWTON MARKA 05-0591 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
85 072194 MAKAS MAYO (LAWTON MARKA 05-0452 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
86 072195 MAKAS MİCRO DİSSEKSİYON (LAWTON MARKA 05-0093 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
87 072196 MAKAS MİCRO DİSSEKSİYON (LAWTON MARKA 05-0097 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
88 072197 MAKAS MİCRO DÜZ (LAWTON MARKA 05-0030 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
89 072198 MAKAS MİCRO EĞRİ (LAWTON MARKA 05-0031 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
90 072199 PORTEGÜ (LAWTON MARKA 08-0014 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
91 072200 PORTEGÜ (LAWTON MARKA 08-0050 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
92 072201 PORTEGÜ (LAWTON MARKA 25-0436 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
93 072202 EKARTÖR (LAWTON MARKA 20-0191 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET
94 072203 EKARTÖR (LAWTON MARKA 20-0192 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET
95 072204 EKARTÖR (LAWTON MARKA 12-0300 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET
96 072205 EKARTÖR (LAWTON MARKA 20-0431 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET
97 072206 FORCEPS (LAWTON MARKA09-3031 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
98 072207 FORCEPS (LAWTON MARKA 48-0428 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
99 072208 APPROXIMATÖR (LAWTON MARKA 06-0480 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
100 072209 APPROXIMATOR (LAWTON MARKA 06-0489 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
101 072210 DERMATOM (LAWTON MARKA 04-1385 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
102 072211 DERMATOM (LAWTON MARKA 04-1395 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
103 072212 TEL KESİCİ (LAWTON MARKA 48-1498 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
104 072213 PENSE (LAWTON MARKA 48-0494 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
105 072214 RONGEUR (LAWTON MARKA 38-0455 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
106 072215 KONTEYNER (BAHADIR MARKA Y 210.15 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
107 072216 KONTEYNER (BAHADIR MARKA Y 410.07 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
108 072217 TEL SEPET (BAHADIR MARKA Y 290.07  VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
109 072218 SİLİKON ÇİM (BAHADIR MARKA Y 850.00 VEYA EŞDEĞERİ)    1 ADET
110 072220 MC LEAN-TUCKER 39 CM (REBSTOCK 72.141.39 VEYA EŞDEĞERİ)    2 ADET

 

TEKNİK ŞARTNAMELER

 

SPINAL FUSION CHISEL  

072144      Uç çapı: 6 mm (+2mm) uzunluğu: 241 mm (+2mm) olmalıdır. Sapı metal, ucu düz olmalıdır. 

                  Bıçak genişliği 15/64” uzunluğu 91/2” Codman marka 18-1011 veya eşdeğeri       

        

SPINAL FUSION OSTEOTOM  

072145   Uç çapı: 6 mm (+2mm), uzunluğu 190 mm (+2mm) olmalıdır. Sapı metal, ucu açılı olmalıdır.

               Codman marka 46-1020 veya eşdeğeri       

                                                                 

ÇEKİÇ   

072146   Geniş yüzünün çapı: 25.4 mm (+2mm), diğer yüzü yarım küre şeklinde olmalıdır ve çapı 22

                mm (+2mm) olmalıdır. Uzunluğu 229 mm (+2mm), ağırlığı 368 gr ve sapı metal olmalıdır.

               Codman marka 88-1006 veya eşdeğeri    

                                                                    

 ELEVATOR 

072147     Uç genişliği 17 mm (+2mm), uzunluğu 191 mm (+2mm) olmalıdır. Codman marka 65-2410

                 veya eşdeğeri   

                                                                                                      

RONGEUR STILLE-LUER  

072148     Isırma uzunluğu: 5 mm (+2mm), aletin uzunluğu: 229 mm (+2mm) ve ağzı köşeli olmalıdır.

                Codman marka 53-1133 veya eşdeğeri                                                                       

072149    Isırma uzunluğu: 10 mm (+2mm), aletin uzunluğu: 216 mm (+2mm) ve ağzı düz

                olmalıdır.Codman marka 53-1130 veya eşdeğeri                                                          

072152   Isırma uzunluğu: 5 mm (+2mm), aletin uzunluğu: 229 mm (+2mm) ve ağzı açılı olmalıdır.

              Codman marka 53-1131 veya eşdeğeri       

                                                                  

OSTEOTOM SMITH – PETERSEN

072153   Uç kalınlığı: 2 mm (+2mm), uzunluğu: 203 mm (+2mm) ve metal saplı olmalıdır. Aletin ucu

              düz, uç genişliği: 6 mm (+2mm) olmalıdır. Codman marka 46-2500 veya eşdeğeri            

072154   Uç kalınlığı: 2 mm (+2mm), uzunluğu: 203 mm (+2mm) ve metal saplı olmalıdır. Aletin ucu

               düz, uç genişliği: 13 mm (+2mm) olmalıdır.  Codman marka 46-2502 veya eşdeğeri        

072155   Uç kalınlığı: 2 mm (+2mm), uzunluğu: 203 mm (+2mm) ve metal saplı olmalıdır. Aletin ucu

              düz, uç genişliği: 25 mm (+2mm) olmalıdır.  Codman marka 46-2505 veya eşdeğeri         

072156   Uç kalınlığı: 2 mm (+2mm), uzunluğu: 203 mm (+2mm) ve metal saplı olmalıdır. Aletin ucu

               eğimli, uç genişliği: 10 mm (+2mm) olmalıdır. Codman marka 46-2511 veya eşdeğeri     

072157   Uç kalınlığı: 2 mm (+2mm), uzunluğu: 203 mm (+2mm) ve metal saplı olmalıdır. Aletin ucu

               eğimli, uç genişliği: 16 mm (+2mm) olmalıdır.  Codman marka 46-2513 veya eşdeğeri    

            1-Yukarıda belirtilen cerrahi aletlerin tamamı fonksiyonlarına uygun, paslanmaz çelikten üretilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.       

            2-Malzemelerin üzerine markası, katalog numarası, ve seri numarası basılmış olmalı ve baskı silinmemelidir.

            3-Cerrahi aletler için kullanım süresi boyunca 134°C gazlı ve buharlı sterilizasyon uygun olmalıdır.

 

ELEVATÖR                                                                                                                              

072158   JOSEPH Periost elevatörü eğriuçlu, yassı saplı  Ağız genişliği 4 mm, boyu 17 cm

               LAWTON marka  77-0760 veya eşdeğeri                                                                     

072159    Kemik elevatörü 14,5 cm uzunluğunda, ucu ( ? ) şeklinde  Ağız genişliği  6 mm

                LAWTON marka 48-0072 veya eşdeğeri                                                                     

072160    MINI-HOHMANN Model kemik elevatörü , 16 cm uzunluğunda Ucu ( S )

                şeklinde,platformlu ve 8 mm genişliğinde LAWTON marka 45-0304 veya eşdeğeri     

     

RASPA                                                                                                                                  

072161    Raspa , ucu hafif eğri ,17 cm uzunluğunda , yassı saplı ağız genişliği 8 mm LAWTON

                marka  77-0766 veya eşdeğeri   

                                                                               

OSTEOTOM 

072162     MİNİ LAMBOTTE Osteotom , 12,5 cm uzunluğunda Ağız genişliği 4 mm LAWTON

                marka 46-0151 veya eşdeğeri.                                                                                  

072163   MİNİ LAMBOTTE Osteotom , 12,5 cm uzunluğunda Ağız genişliği 8 mm LAWTON

               marka 46-0153 veya eşdeğeri.                                                                                   

072164   MİNİ LAMBOTTE Osteotom , 12,5 cm uzunluğunda Ağız genişliği 10 mm LAWTON

               marka  46-0154 veya eşdeğeri.                                                                                  

072165  MİNİ LAMBOTTE Osteotom , 12,5 cm uzunluğunda Ağız genişliği 12 mm LAWTON

              marka 46-0155 veya eşdeğeri.                                                                                    

072166  MİNİ LAMBOTTE Osteotom , 12,5 cm uzunluğunda Ağız genişliği 15 mm LAWTON

              marka 46-0157 veya eşdeğeri.     

                                                                               

GREFTİ SIKIŞTIRICI

072167   Kemik grefti sıkıştırıcısı  16 cm uzunluğunda metal saplı Ağız çapı 5 mm LAWTON

              marka 46-0081veya eşdeğeri.    

                                                                                

ÇEKİÇ  

072168   COTTLE çekiç 19cm uzunluğunda,240gr ağırlığında,30mm çap bir ucu düz,bir ucu

                convex,aluminyum saplı LAWTON marka 47-0116 veya eşdeğeri.         

                        

KEMİK OYUCU    

072169   PERTHES Kemik oyucu  18,5 cm uzunluğunda sapı aluminyum ve eğri LAWTON

               marka 48-1031 veya eşdeğeri.     

                                                                              

KEMİK TÖRPÜSÜ  

072170   Kemik törpüsü bir yüzü düz, bir yüzü oval 20 mm eninde 28,5 cm uzunluğunda

               LAWTON marka 47-0217 veya eşdeğeri.  

                                                                   

KÜRET 

072171   VOLKMANN Model küret 17cm uzunluğunda düz , figür;0000 Oval ağızlı LAWTON

              marka 47-0510 veya eşdeğeri.                                                                                    

072172      VOLKMANN Model küret 17cm uzunluğunda düz , figür;00 Oval ağızlı LAWTON

                  marka 47-0512 veya eşdeğeri.      

                                                                          

RONGEUR  

072173    MEAD Model kemik rongeur'u, eğri ,ucu oval  ,sapı yaylı 16,5 cm uzunluğunda

                LAWTON marka 67-0654 veya eşdeğeri.   

                                                                 

KLEMP 

072174   REPOSITION Klembi , boyundan hafif eğri  13,5 cm uzunluğunda LAWTON marka

              45-0123 veya eşdeğeri.                                                                                              

072175    PEAN Model eğri damar klembi 13 cm uzunluğunda LAWTON marka 06-0323 veya

                eşdeğeri.                                                                                                                

072176    PEAN Model düz damar klembi 13 cm uzunluğunda LAWTON marka 06-0322 veya

                eşdeğeri.                                                                                                                

072177    KOCHER Model düz , 1X2 dişli damar klembi  13 cm uzunluğunda LAWTON marka

               06-0458 veya eşdeğeri.                                                                                             

072178     KOCHER – OCHSNER model düz, 1X2 dişli haemostatik  klemp 20 cm uzunluğunda

                LAWTON marka 06-0402 veya eşdeğeri.                                                                    

072179   KOCHER model eğri, 1X2 dişli haemostatik  klemp 14 cm uzunluğunda LAWTON

              marka 06-0461veya eşdeğeri.                                                                                     

072180   KOCHER – OCHSNER model eğri, 1X2 dişli haemostatik  klemp 20 cm uzunluğunda

              LAWTON marka 06-0412 veya eşdeğeri.                                                                      

072181   BACKHAUS model çamaşır klembi 13,5 cm LAWTON marka 07-0105 veya eşdeğeri.  

      

KEMİK TUTUCU 

072182    VERBRUGGE Model kemik tutucu 17,5cm uzunluğunda ağız uzunluğu 6 mm

               LAWTON marka 45-0190 veya eşdeğeri.                                                                     

072183     VERBRUGGE Model kemik tutucu 25 cm uzunluğunda ağız uzunluğu 9 mm 

                LAWTON marka 45-0191 veya eşdeğeri.         

                                                           

BİSTÜRİ SAPI                                                                                                                        

072184   Bistüri Sapı 12 cm uzunluğunda 10-15 nolu bistüri ucları ile kullanılabilen ( no;3 ) LAWTON marka 04-1050 veya eşdeğeri.    

                                                                                                                            

PENSET    

072185   ADSON Model dişli penset  1X2 dişli , düz ( özel uçlu )  12 cm uzunluğunda LAWTON

               marka 09-0390 veya eşdeğeri.                                                                                   

072186   MİCRO ADSON Model dişli penset  1X2 dişli , düz  ince uçlu ,12 cm uzunluğunda

               LAWTON marka 22-0911veya eşdeğeri.                                                                      

072187   ADSON Model dişsiz penset   düz uçlu 12 cm uzunluğunda LAWTON marka 09-0375

              veya eşdeğeri.                                                                                                           

072188   Standart penset ince uçlu 13 cm uzunluğunda LAWTON marka 09-0189 veya

                 eşdeğeri.                                                                                                               

072189    Standart penset dişli 1X2dişli 13 cm  uzunluğunda LAWTON marka 09-0156 veya

                 eşdeğeri.                                                                                                               

072190    Extra ince uçlu micro penset  Switzerland Model ( Saatçi forsepsi ) 11 cm                     

                uzunluğunda olmalı LAWTON marka 09-0956 veya eşdeğeri                                         

072191    Süper ince uçlu micro penset   Switzerland Model Boyundan 45 derece eğri 11 cm

                 uzunluğunda LAWTON marka 09-0957 veya eşdeğeri                                                 

072192     Süper ince uçlu micro penset  Switzerland Model ( Saatçi forsepsi ) 11 cm

                uzunluğunda olmalı LAWTON marka 09-0958 veya eşdeğeri  

                                       

MAKAS 

072193     REYNOLDS Model düz disseksiyon makası uç kısmı incelen 14,5 cm uzunluğunda

                LAWTON marka 05-0591 veya eşdeğeri.                                                                    

072194    MAYO Model düz disseksiyon makası , yassı ağızlı Künt uçlu 15 cm uzunluğunda

                LAWTON marka 05-0452 veya eşdeğeri.                                                                    

072195    Micro disseksiyon  makası , yuvarlak saplı , çok hafif eğri , 14,5 cm uzunluğunda ,

                sivri uçlu. LAWTON marka 05-0093 veya eşdeğeri                                                       

072196    Micro disseksiyon  makası , yuvarlak saplı , çok hafif eğri , 14,5 cm uzunluğunda ,

                künt uçlu. LAWTON marka 05-0097 veya eşdeğeri                                                      

072197    Micro düz makas, düz saplı , sivri uçlu ve kesici ağzı yassı 12,5 cm uzunluğunda

                LAWTON marka  05-0030 veya eşdeğeri                                                                    

072198    Micro eğri makas, düz saplı , sivri uçlu ve kesici ağzı yassı 12,5 cm uzunluğunda

                LAWTON marka  05-0031 veya eşdeğeri       

                                                             

PORTEGÜ

072199    CRILE-MURRAY Model portegü  15 cm uzunluğunda Solid ağızlı LAWTON marka

                 08-0014 veya eşdeğeri.                                                                                           

072200    BAUMGARTNER Model portegü  13 cm uzunluğunda Solid ağızlı,light patterns

                LAWTON marka 08-0050 veya eşdeğeri.                                                                    

072201   Micro portegü yuvarlak saplı ,kilitli , tutucu ağzı sütur materyalini kaydırmaması için

               özel olarak işlenmiş 15 cm uzunluğunda LAWTON marka 25-0436 veya eşdeğeri    

        

EKARTÖR

072202    FINE RAKE hook ekartör tek dişli, 16,5 cm uzunluğunda LAWTON marka 20-0191

                veya eşdeğeri.                                                                                                         

072203    FINE RAKE hook ekartör iki dişli, 16,5 cm uzunluğunda LAWTON marka 20-0192

                veya eşdeğeri.                                                                                                         

072204    SENN MILLER Model ekartör bir ucu sivri 3 dişli ,bir ucu dişsiz 16 cm uzunluğunda

                LAWTON marka 12-0300 veya eşdeğeri.                                                                    

072205   FARABEUF Model ekartör 25X10,32X12 ve 22X10,29X12 ebatta iki parçadan oluşan

               takım halinde LAWTON marka 20-0431 veya eşdeğeri.        

                                         

FORSEPS

072206     Micro sutur tying forsepsi eğri uçlu ucu platformlu 12 cm uzunluğunda olmalı

                 LAWTON marka 09-3031veya eşdeğeri                                                                     

072207     BRAND Model tendon  tutma forsepsi ,eğri , çift dişli 19 cm uzunluğunda LAWTON

                 marka  48-0428 veya eşdeğeri      

                                                                           

APPROXİMATÖR

072208    BIEMER-MUELLER Model micro damar anastomos approximatörü ağız uzunluğu

                5mm , 9mm açılabilen, 25-30gr ağırlığında LAWTON marka 06-0480 veya eşdeğeri       

072209    Approximatör  geniş ağızlı ağız açıklığı özel kilit mekanizması ve  anahtarı sayesinde

                ayarlanabilen ve kitlenebilen tipte LAWTON marka  06-0489 veya eşdeğeri      

              

DERMATOM

072210     SILVER Model dermatom  19,5 cm ve ustura ağzı biçiminde bıçağı LAWTON marka 

                 04-1385 veya eşdeğeri                                                                                            

072211   HUMBY Model dermatom 32,0 cm maximum 150 mm genişliğinde 1-1,5 mm kalınlı

               ğında greft almaya uygun ( 1adet bıçağıyla) LAWTON marka 04-1395 veya eşdeğeri      

 

TEL KESİCİ

072212   Duracut tungusten carbide ağızlı tel kesici,1,7mm ye kadar sert çelik tel  2,0mm yumu-

               şak çelik tel kesebilecek özellikte 18,5cm  LAWTON marka  48-1498 veya eşdeğeri.    

    

PENSE

072213   Tel tutucu pense 17 cm uzunluğunda LAWTON marka  48-0494 veya eşdeğeri.    

           

RONGEUR

072214   RUSKIN-STILLE Model 3 eklemli , eğri uçlu , sapı yaylı  23,5 cm uzunluğunda kemik

               rongeuru LAWTON marka  38-0455 veya eşdeğeri.                                                      

072215    CONTAINER 465 mm X 280 mm X 150 mm ebatında kapak delikli kutu deliksiz

                BAHADIR marka Y 210.15 veya eşdeğeri.                                                                   

072216    Mini konteyner , 300mm x 140mm x 70mm ölçülerinde , kapak delikli BAHADIR

                marka Y 410.07 veya eşdeğeri.                                                                                 

072217   TEL SEPET 405 mm * 255 mm * 70 mm ebatında BAHADIR marka Y 290.07 veya

               eşdeğeri.        

                                                                                                         

SLİKON ÇİM

072218    Mini konteyner için silikon çim 270mm x 125mm ölçülerinde BAHADIR marka Y

                850.00 veya eşdeğeri.                                                                                              

1-Yukarıda belirtilen cerrahi aletlerin tamamı fonksiyonlarına uygun, paslanmaz çelikten üretilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

2-Malzemelerin üzerine markası, katalog numarası, ve seri numarası basılmış olmalı ve baskı silinmemelidir.

3- Alınacak aletler 134 º C otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona  uygun olmalıdır.

 

071807   1. EL 015R; VAGINAL SPECULA, 35 MM

               Aesculap marka, 105/95 mm (total length/working length),collin model vaginal specula veya

                eşdeğeri olmalıdır.            

                                                                                       

071808   2. EL 196R; VAGINAL SPECULA

                Aesculap marka, 105x33 mm boyutlarında,grave model vaginal specula veya eşdeğeri olmalıdır.  

         

071809   3. E0 110R; UTERINE TENACULUM FORCEPS Aesculap  marka, 250 mm,  10" boyutlarında, 

                schröder model uterine tenaculum forceps veya eşedeğeri olmalıdır.  

                          

071810   4. BF 122R; DRESSİNG, SPONGE HOLDİNG, ORGAN and TİSSUE GRASPİNG FORCEPS

               Aesculap marka, 240 mm, 9 1/2" boyutlarında, foerster-ballenger model, sponge holding veya 

               eşdeğeri olmalıdır.    

                                                                                                

071811   5. E0 010 R; UTERİNE PROBE

               Aesculap marka, 330mm, 13" boyutlarında, sıms model uterine probe veya eşdeğeri olmalıdır.   

                                                                                                                                             

071812   6. E0 015 R; UTERİNE PROBE

               Aesculap marka, 300 mm, 12" boyutlarında, martin model uterine probe veya eşdeğeri olmalıdır.           

                                                                                                                                             

071813  7. BC 271 R; DİSSECTİNG SCİSSOR Aesculap marka, 180mm, 7" boyutlarında,   metzenbaum  

               model deissecting scissor  veya eşdeğeri olmalıdır.

                                                                                                                                             

071814   8. BC 708 R; SCİSSOR FOR DEEP OPERATİONS AND FOR GYNAECOLOGY

               Aesculap marka,  210mm, 8 1/4" boyutlarında, sims model scissor  veya eşdeğeri olmalıdır.  

    

071815   9. BH 474 R; HAEMOSTATİC FORCEPS

Aesculap marka,  280mm, 11" boyutlarında, pean model haemostatic forceps veya eşdeğeri olmalıdır.  

     

071816   10. EM 244R; UTERİNE DİLATOR SET

Aesculap marka,  8 adet dilatatör içeren set, hegar model uterine dilatör set veya eşdeğeri olmalıdır.      

  

071817   11. ER 011R;  BİOPSY CURETTE Aesculap marka,  240 mm, 9 1/2" boyutlarında     novak-schoeckaert model biopsy curette veya eşdeğeri olmalıdır.         

                                                                                       

071818   12. ER 219R; UTERİNE CURETTE Aesculap marka,  sharp-rigid, kalınlığı 00,   genişliği 4,5 mm, recamier model uterine curette veya eşdeğeri olmalıdır.    

                                                                                            

071819   13. ER 223R; UTERİNE CURETTE Aesculap marka,300 mm, 12'' boyutlarında,   sharp-rigid, kalınlığı 3, genişliği 12.0 mm recamier model uterine curette veya eşdeğeri olmalıdır.   

                                                    

071820   14. ER 055R; BİOPSY FORCEPS

Aesculap marka, 240 mm,9 1/2" boyutlarında, faure model biopsy forceps veya eşdeğeri olmalıdır. 

 

071821   15. ER 071R; BİOPSY FORCEPS  Aesculap marka,  200 mm, 8" boyutlarında,   leech-wilkinson model  biopsy forceps veya eşdeğeri olmalıdır.     

                                                                                                      

071022    16. BM 077R; NEEDLE HOLDER

Aesculap marka,  205 mm, 8" boyutlarında hegar model needle holder veya veya eşdeğeri olmalıdır.     

    

071823    17. FB 416R; FORCEPS

Aesculap marka, 240 mm, 9 1/2" boyutlarında, De Bakey model forceps  veya eşdeğeri olmalıdır.   

 

071824   18. ER 822C; SALPİNGOGRAPH FOR UTERO-SALPİNGOGRAPH; FOR UTERO-SALPİNGOGRAPHY İÇİN)  Aesculap marka, schulze model salpingograph veya eşdeğeri olmalıdır.                                                      

  

CERRAHİ ALETLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

  

MALZEMENİN ADI CERRAHİ ALETLER                                                                                  

1. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.                                                      

2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olacaktır.                                                         

3. Malzemelerin herbirinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır.

4. Alınacak aletler en az 134 C'de otoklavda buharlı veya gazlı olarak  sterilizasyona uygun olacaktır.

5. Gruba teklif edilen ürünler uzun süreli sterilizasyon döngülerinde oluşabilecek metal etkileşimlerini(bir markada oluşabilecek korozyon ve paslanma problemlerinin diğer marka ya da aletleri etkilemesi) önlemek amacıyla aynı marka olacaktır.

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ  1. Ürünün imal edildiği çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan karbon, mangan, fosfor, kükürt, nikel, silisyum, molibden, ve vanadyum gibi elementlerin %1(Bir)'den fazla bulunmadığı üretici firma tarafından belgelendirilecektir.

KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ       Konvansiyonel cerrahi 

 

SIRA NO

KAT. NO

REBSTOCK NO

 

MİKTAR

BİRİM

1

072119

(REBSTOCK 24.194.20 VEYA EŞDEĞERİ)  

MAYO HEGAR PORTEGÜ TUNGUSTEN 20 CM

10

ADET

2

072120

(REBSTOCK 08.175.15 VEYA EŞDEĞERİ)   

MAKAS MAYO TUNGUSTEN DÜZ 15 CM

6

ADET

3

072121

(REBSTOCK 08.551.16 VEYA EŞDEĞERİ)   

MAKAS BUSCH EPİZYOTOMİ 16 CM

10

ADET

4

072122

(REBSTOCK 08.905.18 VEYA EŞDEĞERİ)  

MAKAS KORDON TUNGUSTEN 18 CM

10

ADET

5

072123

(REBSTOCK  10.102.14   VEYA EŞDEĞERİ)   

PENSET STANDART 14.5 CM

6

ADET

6

072124

(REBSTOCK   10.120.14   VEYA EŞDEĞERİ)   

PENSET STANDART DİŞLİ 14.5 CM

6

ADET

7

072125

(REBSTOCK 16.170.25 VEYA EŞDEĞERİ)   

FORSEPS RİNG 25 CM

12

ADET

8

072126

(REBSTOCK 14.111.13 VEYA EŞDEĞERİ)   

KLEMP ÇAMAŞIR

6

ADET

9

072127

(REBTOCK 12.310.16 VEYA EŞDEĞERİ)   

KLEMP HEMOSTATİK 16 CM

15

ADET

10

072128

(REBTOCK 12.240.14 VEYA EŞDEĞERİ)   

KLEMP HEMOSTATİK DÜZ 14 CM

10

ADET

11

072129

(REBTOCK 12.241.14 VEYA EŞDEĞERİ)   

KLEMP HEMOSTATİK EĞRİ 14 CM

10

ADET

12

072130

(REBSTOCK 18.806.18 VEYA EŞDEĞERİ)   

EKARTÖR OTOMATİK 18 CM

1

ADET

13

072131

 (REBSTOCK 70.730.30  VEYA EŞDEĞERİ)   

KÜRET RECAMIER FİG 14

1

ADET

14

072132

 (REBSTOCK 70.720.19  VEYA EŞDEĞERİ)   

KÜRET RECAMIER FİG 9

1

ADET

15

072133

 (REBSTOCK 70.720.11 VEYA EŞDEĞERİ)   

KÜRET RECAMIER FİG 4

1

ADET

16

072134

(REBSTOCK  72.115.32 VEYA EŞDEĞERİ)   

FORCEPS ELLIOT 32 CM

1

ADET

17

072135

(REBSTOCK 72.115.38 VEYA EŞDEĞERİ)

FORCEPS ELLIOT 38 CM

1

ADET

18

072136

(REBSTOCK 72.105.33 VEYA EŞDEĞERİ)   

FORCEPS SIMPSON BRAUN

1

ADET

19

072220

(REBSTOCK 72.141.39 VEYA EŞDEĞERİ)  

MC LEAN-TUCKER 39 CM )

2

ADET