HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi
Satın Alma Komisyon Başkanlığı

 

 

Tıbbi Gaz Alımı Yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Döner Semaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi

 

(14) KALEM TIBBİ GAZ alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No : 2007/150690

1. İdarenin

a ) Adresi  : Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri - Sıhhiye / ANKARA

b ) Telefon - Faks Numarası : 312 3051227 - 312 3114192

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)   : satinal@hacettepe.edu.tr  

2. İhale Konusu malın

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.

b ) Teslim Yeri(leri)  : H.Ü.Ayniyat Saymanlığı Depoları

c ) Teslim Tarihi  : İhale konusu tıbbi gazların siparişleri sözleşmenin bağıtlanmasını takiben 31.12.2008 tarihine kadar Hastanelerimiz kullanım durumuna göre verilecektir.  

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer  : Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı)

b ) Tarihi - Saati  : 01.11.2007 - 14:30  

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
- İhale listesinin 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. kalemleri için;

      - Medikal gaz tüpleri TS 11169 “çelik çekme dikişsiz tüpler “ standardına uygun olarak imal edilmiş olup halen kullanılmakta olan tüplerin  TS 7450’ye uygun test ve bakımları yapılacaktır. İstekli firmalar bu standartla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca verilmiş bulunan Yetki Belgesini ihale komisyonuna teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir.
       - İstekliler, Sağlık Bakanlığından medikal amaçlı Oksijen üretme izin belgesine sahip olacak ve ihaleye iştirak ettiğinde ibraz edecektir. İstekli firma direk üretici değil bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen dolum izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum izin belgesini teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir. Ayrıca bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı teklifleriyle birlikte ibraz edecektir.
        - Medikal gazlar ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olmalı veya  AQAP – 110 / AQAP – 120 kalite güvence belgelerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olmalı ve bu belge istekli firma tarafından ihale komisyonuna teklifle birlikte ibraz edilmelidir.

        - İstekliler medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir.

        - Tıbbi Gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleyi alan firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durduramayacağını taahhüt eden yazıyı teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

- İhale listesinin 4. kaleminde yer alan Azot Protoksit için;

        - Medikal gaz tüpleri TS 11169 “çelik çekme dikişsiz tüpler “ standardına uygun olarak imal edilmiş olup halen kullanılmakta olan tüplerin  TS 7450’ye uygun test ve bakımları yapılacaktır. İstekli firmalar bu standartla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca verilmiş bulunan Yetki Belgesini ihale komisyonuna teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir.
        - İstekliler Sağlık Bakanlığı’ndan medikal amaçlı Protoksit D’ azot üretme izin belgesine sahip olacak teklifleriyle beraber vereceklerdir. İstekli firma üretici olmayıp bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal amaçlı Protoksit D’ azot üretme izin belgesini ve bayisi bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair belgeyi teklifileriyle birlikte vereceklerdir.
        - Medikal gazlar ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olmalı  veya AQAP – 110 / AQAP – 120 kalite güvence belgelerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olmalı ve bu belge istekli firma tarafından ihale komisyonuna teklifle birlikte ibraz edilmelidir.

        - İstekliler Protoksit D’ azot gazına ait TSE imalata yeterlilik belgesini ve TSE kalite uygunluk belgesini ihale komisyonuna teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir.

        - İstekliler medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna teklifleriyle beraber ibraz edeceklerdir.

        - Tıbbi Gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleyi alan firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durduramayacağını taahhüt eden yazıyı teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

- İhale listesinin 13. kaleminde yer alan Likit Oksijen için;

        - İstekli firmalar Sağlık Bakanlığı’ndan Medikal amaçlı Oksijen Üretme İzin Belgesine sahip olacak ve bu belgeyi teklifleriyle beraber vereceklerdir.

        - Medikal gazlar ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olmalı veya AQAP – 110 / AQAP – 120 kalite güvence belgelerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olmalı ve bu belge istekli firma tarafından ihale komisyonuna teklifle birlikte ibraz edilmelidir.

        - İstekli firmalar medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığınca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir.

        - Tıbbi Gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleyi alan firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durdurmayacağını taahhüt eden yazıyı teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
- İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini  vereceklerdir.
 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 01.11.2007 tarihi, saat 14:30 'a kadar Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

MALZEME LİSTESİ

 S.N.

Malzeme Kodu  

Açıklama

Miktar

Birim

1

117511

OKSİJEN   

6,000

METREKÜP

2

117605

GAZ ARGON   

30

METREKÜP

3

117606

ASETİLEN   

100

KİLO

4

117703

AZOT PROTOKSİT   

20,000

KİLO

5

117851

GAZ HELYUM   

100

METREKÜP

6

117906

GAZ HİDROJEN   

30

METREKÜP

7

118002

GAZ KARBONDİOKSİT   

3,000

KİLO

8

118107

GAZ KARIŞIM %95 KURU HAVA+%5 CO2   

190

METREKÜP

9

118116

GAZ KARISIM %4,5 CO2+%13,5 N2+% BALANS HE   

24

METREKÜP

10

118126

GAZ KARISIM 6M3 %95 O2 + %5 CO2   

190

METREKÜP

11

118136

GAZ KARISIM 10M3 %10 CO2+%10 H2+%BALANS N2+NEM 1,5   

50

METREKÜP

12

118205

GAZ KURU HAVA   

290

METREKÜP

13

118302

LİKİT OKSİJEN   

850,000

KİLO

14

118408

GAZ SAF AZOT (6*6:36M3)   

6,000

METREKÜP

 

 

TEKNİK ŞARTNAMELERİ

 

KODU:1175I1, 117605, 117606, 117851, 117906, 118002, 118107, 118116, 118126, 118136, 118205, 118408

OKSİJEN VE DİĞER GAZLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 - Tıbbi oksijen gazı (10lt-40lt-50lt) tüplerle sağlanacak, basıncı 150 atmosferden aşağı olmayacaktır. İlgili tüplerin içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

Medikal Oksijen: 10lt            150 bar    1.59 m3

Medikal Oksijen: 40lt            150 bar    6.40 m3

Medikal Oksijen: 50lt            150 bar    7.96 m3 

2-Tıbbi oksijen gazının saflığı %99.5 olacaktır.

3-Yüklenici firma medikal gazları hastaneye ait tüplerle teslim edecek olup, tüpler kesinlikle değiştirilmeyecektir. Ancak idarece talep edildiği takdirde oksijen ve diğer çeşitli gazların yüklenici firma tarafından 10 lt, 40 lt, 50 lt su hacimli Ve 345 test basıncına dayanıklı, ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip kalite belgeli tüplerle temin edilecektir.

4- Hastaneye ait tüplerin eskiyen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarını yüklenici firma temin edecek ve  değiştirme işlemini bedelsiz üstlenecektir.

5- Medikal gaz tüpleri TS 11169 "çelik çekme dikişsiz tüpler" standardına uygun olarak imal edilmiş olup halen kullanılmakta
olan tüplerin TS 7450'ye uygun test ve bakımları yapılacaktır. İstekli firmalar bu standartla ilgili Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'nca verilmiş bulunan Yetki Belgesini ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir.

6-Tüplerin nakliyesi, hastanenin göstereceği yere boşaltılması firmaya aittir.

7- Tüplerin contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

8-Tüplerin üzerine gazların cinsini bildirir şekilde etiketlenecek, tüplerin üzerinde imal yılı, üretici firma adı, test basıncı, dolum basıncı, son test tarihi açık şekilde yazılı olacaktır.

9- İstekli firma, Sağlık Bakanlığı’ndan medikal amaçlı Oksijen üretme izin belgesine sahip olacak ve ihaleye iştirak ettiğinde ibraz edecektir. İstekli firma direk üretici değil bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen dolum izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum izin belgesini ibraz edecektir. Aynca bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.

10- Medikal gazlar ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olmalı veya AQAP -110 / AQAP-120 kalite güvence belgelerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olmalı ve bu belge istekli firma tarafından ihale komisyonuna ibraz edilmelidir.

11- İstekli firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş bulunan Mesul
Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

12- Hava şartları, afet vb. olumsuzluklar için de hastanenin en az 10 günlük ihtiyacını karşılayacaktır.

13- Yukarıdaki teknik şartname hükümleri kullandığımız diğer gazlar için geçerli olup medikal özelliğini koruması 

gerekmektedir.

          14- Bölümlerdeki özel cihaz tüplerinin TSE 'ye uygun olarak medikal özellikte gaz dolumu yapılacaktır.
          15-Tüpler saymanlık görevlisine sayılarak teslim edilecek ve boş tüpler sayım yapılarak teslim alınacaktır.

16- Hastane tüplerinin yetmemesi ya da uygun olmaması durumunda yüklenici firma tüpleriyle hastane ihtiyacı karşılanacaktır.

17-Yüklenici firma tüpleri, kullanım sonunda teslim edilecektir.

          18-Yüklenici firma tüp ventillerinin kullanım cihazlarına uymasını sağlayacak ara elemanını ücretsiz karşılayacaktır.

          19- Tıbbi gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleyi alan firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini

          durduramayacağını taahhüt eder. 20- 24 saat içerisinde sipariş verilen gazlar teslim edilemediği takdirde ihtiyaç, sözleşmeli

          müteahhit adına piyasadan karşılanır. Karşılanan gazların bedeli sözleşmeli müteahhidin hakedişinden mahsup edilir.

 

KODU: 117703

AZOT   PROTOKSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1- Protoksit D, Azot Gazı (10lt-40lt-50lt) tüplerle sağlanacaktır. Bu tüplerin içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Protoksit D’ azot   10 lt         7.50

Protoksit D’ azot   40 lt         25.00

Protoksit D’ azot   50 lt         35.00

2- Yüklenici firma medikal gazlan firmaya ait tüplerle teslim edecektir. Protoksit D' azot gazı 50 lt su hacimli ve 345 test basıncına dayanıklı, ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip Kalite güvence belgeli tüplerle temin edilecektir.

3- Medikal gaz tüpleri TS 11169 "çelik çekme dikişsiz tüpler" standardına uygun olarak imal edilmiş olup halen kullanılmakta olan tüplerin TS 7450 'ye uygun test ve bakımları yapılacaktır. İstekli firmalar bu standartla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca verilmiş bulunan yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir.

4- Tüplerin nakliyesi, hastanenin göstereceği yere boşaltılması firmaya aittir.

5- Tüplerin contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

6- Tüpler gazların cinsini bildirir şekilde etiketlenecek, tüplerin üzerinde imal yılı, üretici firma adı, test basıncı, dolum basıncı, son test tarihi açık şekilde yazılı olacaktır.

7- İstekli firma, Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı Protoksit D’ azot üretme izin belgesine sahip olacaktır. İhaleye iştirak eden firma üretici olmayıp, bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı Protoksit D’ azot üretme izin belgesini ve bayisi bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.

8-Medikal gazlar ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olmalı veya AQAP -110 / AQ.AP-120 kalite güvence belgelerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olmalı ve bu belge istekli firma tarafından ihale komisyonuna ibraz edilmelidir.

9- İstekli firma Protoksit D’azot gazına ait TSE imalata yeterlilik belgesini ve TSE kalite uygunluk belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

10 - İstekli firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

11- Tıbbi gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleyi alan firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durduramayacağını taahhüt eder.  

12- 24 saat içerisinde sipariş verilen gazlar teslim edilemediği takdirde ihtiyaç, sözleşmeli müteahhit adına piyasadan karşılanır. Karşılanan gazların bedeli sözleşmeli müteahhidin hakedişinden mahsup edilir.

 

KOD: 118302

LİKİT  OKSİJEN TEKNİK  ŞARTNAMESİ

1- Hastanenin tıbbi amaçlı Oksijen Gazı ihtiyacını temin etmek için Likit Oksijen özel bir tanka konularak karşılanacaktır.

2- Likit oksijen gazı %99.5 saflıkta olup rutubet içermeyecektir.

3- Yüklenici Firma, Likit oksijen gazı ikmalini her sevkiyat için düzenlenmiş analiz sertifikası ile beraber yapacaktır.

4- Yüklenici firma, tank ve evaporatörûn herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması durumunda, onarım tamamlanıncaya kadar,
hastanenin oksijen gazı ihtiyacını tüplerle karşılayacaktır.

5- Hafta içi ve hafta sonunda ek olarak resmi ve bayram tatillerinde de gaz teslimi gerçekleştirilecektir.

6- Hastanenin Likit Oksijen ihtiyacını karşılayacak istekli firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan Medikal amaçlı Oksijen Üretme İzin Belgesi'ne sahip olacak ve ihaleye katıldığında bunu İbraz edecektir.

7- Kriyojenik Likit Oksijen Tankına ulaşan yolun tankere devamlı açık tutulması, tankın muhafazası ve emniyet tedbirlerinin
alınması hastane idaresince sağlanacaktır.

8- Kriyojenik likit oksijen tankına, Likit Oksijen dolduracak tanker Hastane idaresince belirlenecek bir kantara girecek, dolum

sonrası tekrar kantardan geçecek aradaki fark, verilen likit oksijen miktarı olarak kabul edilecektır. (Saymanlık memuru gözetiminde)

9- Merkez oksijen santrali sorumlu  teknisyenin yazılı veya sözlü talebi ile Yüklenici Firma tarafından en kısa zamanda hizmeti
aksatmayacak şekilde karşılanacaktır.

10- Kriyojenik likit oksijen tankı ve evaporatör  sistemi hakkında bilgi sahibi personelden başka hiçkimse tarafından tanka müdahale edilmeyecektir.

11- Medikal gazlar ISO 9000 serisi belgelennden ilgili olanına sahip olmalı veya AQAP - 110 / AQAP-120 kalite güvence belgelerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olmalı ve bu belge istekli firma tarafından ihale komisyonuna ibraz edilmelidir.

12- İstekli firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

13- Tıbbi gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleyi alan firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durduramayacağını taahhüt eder.  

14- 24 saat içerisinde sipariş edilen gazlar teslim edilemediği takdirde ihtiyaç, sözleşmeli müteahhit adına piyasadan karşılanır. Karşılanan gazların bedeli sözleşmeli müteahhidin hakedişinden mahsup edilir.