HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi
Satın Alma Komisyon Başkanlığı

 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı (4)  kalem  demirbaş malzemenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  22.Maddesinin (d) fıkrası uyarınca, İdari Şartname ve teknik şartname düzenlenerek, aşağıda yazılı İdari Şartlarda belirtilen hususlar gözönünde bulundurularak, satınalınması kararlaştırılmıştır. İstenen mal firmanızca belirtilen şartlarla karşılanabiliyorsa, hazırlanacak teklif mektuplarının “Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi  (Sağlık Hizmetleri Birimi) Satınalma Müdürlüğüne  aşağıda belirtilen  tarih ve saate kadar makbuz karşılığında verilmesi gerekmektedir.                                

 

Not: a) İhale listemizin 2. sırasında yer alan malzeme için “puar ve puar vidasının yedeği olmalı ve her tansiyon aleti  ile birlikte bir adet aynı marka steteskop verilmeli”

       b) İhale listemizin 4. sırasında yer alan malzeme için “puar ve puar kontrol vidası,cam manometre yedeği olmalı ve her tansiyon aleti  ile birlikte bir adet aynı marka steteskop verilmeli”

Teklif Verme Tarihi ve Saati : 19/02/2007        Saat:12:00    -   Proje  No:2007/293
Bölümü                         : Muhtelif

Eki : 4 Adet teknik şartname

 

İDARİ  ŞARTLAR

1. İdaremize ilk kez teklif verecek istekliler teklif mektuplarına, yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya fotokopisini ekleyeceklerdir.

2. Teklif mektubunda, Teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV Hariçtir ibaresi rakam veya yazı ile açıkça belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır. Teslim süresi Proformada belirtilecektir. Teslim süresi belirtilmediğinde (20) günlük teslim süresi esas alınacaktır. Hemen, derhal gibi ifadeler 3 (üç) gün olarak dikkate alınacaktır. Proformada teslim süresi (20) günün üzerinde belirtildiği takdirde sözleşme yapılacaktır. Sözleşme yapılırken yüklenici, imza sirküsü/imza bayanı, Vekaletname, Ticaret Sicil Gazetesinin aslını veya idarece aslı yada noter tasdikli suretleri görülmüş fotokopilerini vereceklerdir. Teklifte belirtilen süre içerisinde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde İdarece 5 (beş) işgünü içerisinde, en az (20) gün olmak koşuluyla ihtar yazısı yazılacak olup taahhüdün yerine getirilmediği her gün için %05 (bindebeş) gecikme cezası kesilecektir.

2.1. İhale  listemizin 1. ve 2. sırasında bulunan malzemeler için CE belgesi olmalıdır.

2.2. İhale listemizin 3. sırasında bulunan  cihaz  ISO 9001 belgesine ve CE belgesine sahip olmalıdır.

2.3.İhale listemizdeki malzemeler İmalat ve montaj hatalarına karşı  (iki) yıl garantili olmalıdır.

3.Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu’nun 10.maddesi “f” bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ıspat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.

4. Malzemelr toplam bedel üzerinden değerlendirilecek olup istekliler listedeki bütün kalemlere teklif vereceklerdir.

5. İstekliler söz konusu malzeme/malzemelere alternatif teklif verebilirler.            

6. Ödemeler İşletmemiz gelir durumuna göre Döner Sermaye Saymanlığınca yapılmakta olup, peşin ödeme yapılması ve gecikme cezası ödenmesi, sözkonusu değildir.

7. Proje numarası  teklif mektubuna ve teklif zarfının üzerine yazılacaktır.

8. Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

9. Malzeme listesi, Satınalma Müdürlüğümüz ilan panosunda veya web adresimizde görülebilir. Web sayfamızdaki ilan metninden yararlanılabileceği gibi, arzu eden istekliler fax isteyebilirler.  web adresimiz: www.hacettepe.com.tr/satinalma Teklifi Kabul edilen  firmaya yazılı sipariş verilecek, İhale sonucu ayrıca web sayfasında yayınlanacaktır 

10. Yazılı Teklif isteme mektubumuza rağmen ihaleye iştirakiniz mümkün olmadığı takdirde, bu hususu  yazılı bildirmeniz rica olunur.

11. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

KODU: 071385 TARTI ALETİ DİJİTAL BOY ÖLÇERLİ    TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.Tartının ölçüm kapasitesi en az 200 kg olmalı.

2.Tartı 50 gr (10 gr) hassasiyetle tartım yapabilmeli

3.Hem elektrik (220 V/AC) hem pil (6x1.5 V/DC) ile çalışabilmelidir. Tartı aleti ile birlikte cihazın orijinal adaptörü verilmeli. Piller alkalinli olmalı.

4.Kg biriminde ölçüm yapabilmeli.

5.Body Mass Indeks göstergeli olup, boy/kilo oranını belirlemeli.

6.Tartı işleminden sonra görüntü ekranda bir süre kalmalı. Kullanılmadığı zaman kendi kendine kapatma özelliği olmalıdır.

7.Ekrandaki değerleri sabitleme ve dara alma özelliği olmalıdır.

8.Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalı.

9.Cihazın kolay hareket etmesine olanak veren ve bir yerden başka bir yere taşınmasını kolaylaştıran tekerlek vb. sisteme sahip olmalıdır.

10.Cihaza teleskopik boy ölçme çubuğu monte edilmek suretiyle tartım/ölçüm bir arada yapılabilmeli. 

11.Tartı aleti ve boy ölçme çubuğu aynı marka olmalı.

12.Boy ölçme çubuğu paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı.

13.Boy ölçme çubuğu teraziye veya duvara monte edildiğinde her iki şekilde de ölçüm yapılabilmeli.

14.Boy ölçme çubuğu duvara monte edildiğinde en az 600 mm’den 2.000 mm’ye, teraziye monte edildiğinde ise en az 820 mm’den 2.000 mm’ye kadar 1 mm hassasiyetle ölçüm imkanı sunmalı.

15.Ölçülen boy her zaman göz hizasından okunabilmeli.

16.Boy ölçme çubuğu iç içe geçme özelliğinde olmalı.çubuk ölçüm sonrasında kendiliğinden inmemeli.

17.Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az iki (2) yıl garantili olmalı.

18.Cihaz CE belgesine sahip olmalı. 

 

KODU: 073221 TANSİYON ALETİ DUVARA MONTELİ ( MEKANİK ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1. Tansiyon aleti 300 mm Hg skalalı olmalı.

 2. Manometre skalası üzerindeki rakam ve ara çizgiler belirgin ve okunaklı olmalı, çizgi ve rakamlar kolay silinmemeli.

 3. Manşet kumaşı yıkanabilir dayanıklı kumaştan yapılmış olmalı.

 4. Manşeti (cırtlı) yapışkan manşet olmalı.

 5. Erişkin manşonlu tansiyon aletinin manşet üzerindeki cırtlı kısım en az ± 20 cm uzunlukta olmalı.

 6. Cırtlı kısım iyi yapışabilir özellikte olmalı, kolay deforme olmamalı, hava ile şişirildiğinde kendiliğinden açılmamalı.

 7. Erişkin manşonlu tansiyon aletinde manşet uzunluğu en az ± 60 cm, genişliği 15 cm olmalı.

 8. Manşet altındaki manşon kolay patlamayan, basınca dayanıklı lastikten yapılmış olmalı.

 9. Puar kontrol vidası kolay açılabilir ve kapanabilir olmalı, istemsiz açılmamalı ve hava kaçırmamalı.

 10. Manşondaki hava indirilirken puar kontrol vidası sonuna kadar döndürüldüğünde yerinden ayrılmamalı.

 11. Puar ve puar kontrol vidası, cam manometre yedeği olmalı.

 12. Tansiyon aleti manometreli ve aneroid  (ibreli) olmalı.

 13. Tansiyon aleti firma tarafından duvara monte edilmeli.

 14. Cihaz duvara monte edildikten sonra, sağa ve sola doğru 65 derece dönebilmeli.

 15. Manometre kadranı “O”a ayarlanmış olmalı.

 16. Uzanabilir spiralli hortum katlanmaya dayanıklı olmalı, ısı değişikliğinden etkilenmemeli, hava sızdırmamalı.

 17. Spiralli hortum uzunluğu en az 3 metreye kadar uzanabilir olmalı.

 18. Manşet puar ve hortumların korunması için altta metal sepeti/kabı olmalı.

 19. Puar elle kolay sıkılabilir nitelikte olmalı.

 20. Tansiyon aleti ile birlikte stetestop’ta verilmeli.

 21. Puar sıkılarak hava verilirken manşon kolay şişmeli ve gevşememeli.

 22. Puarın dip kısmından filtresi olmalı.

 23. Lastik manşon ile tansiyon aleti ve puar arasındaki bağlantı hortumları, hava sızdırmayan katlanmaya dayanıklı  vulkanize edilmiş kauçuktan olmalı.

 24. Tansiyon aleti 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. 

 

KODU:072009  SEYYAR (MEKANİK) TANSİYON ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Cihaz seyyar ve manometre manşondan bağımsız olmalı.

2-Manometre skalası üzerindeki rakam ve ara çizgiler belirgin olmalı, çizgi ve rakamlar kolay silinmemeli.

3-Tansiyon aleti manometresi nikel kaplama ve parlatılmış kromajdan yapılmış olmalı ve travmalara karşı dayanıklı olmalı.

4-Manşet kumaşı yıkanabilir, dayanıklı kumaştan yapılmış olmalı ve dikişi sağlam iplikten olmalı.

 5-Cırtlı kısım iyi yapışabilir özellikte olmalı ve kolay deforme olmamalı, hava ile şişirildiğinde kendiliğinden açılmamalı.

6-Lastik manşon kolay patlamayan, basınca dayanıklı maddeden yapılmış olmalı.

7-Lastik manşon ile tansiyon aleti arasındaki hortum hava sızdırmayan, katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan olmalı.

8-Manşet ile puar arasındaki bağlantı hortumunun uzunluğu en az 55 cm ( + 1 cm) olmalı.

9-Puar elde kolay sıkılabilir olmalı.

10-Puar sıkılarak hava verilirken manşon kolayca şişmeli ve gevşememeli, puarın dip kısmında filtresi olmalı.

11-Puar kontrol vidası nikel kaplama ve parlatılmış kromajdan yapılmış olmalı, kolay açılabilir ve kapanabilir olmalı, istemsiz açılmamalı ve hava kaçırmamalı.

12-Manşondaki hava indirilirken puar kontrol vidası sonuna kadar döndürüldüğünde yerinden ayrılmamalı.

13-Puar ve puar kontrol vidasının yedeği olmalı.

14-Manometre kadranı “0” a ayarlanabilir olmalı.

15-Tansiyon aleti özel çanta içinde verilmeli.

16-Manometre ibresi kolay yükselebilir olmalı.

17-Her tansiyon aleti ile birlikte bir adet aynı marka steteskop verilmeli.

18-CE belgesi olmalıdır.

19-Tansiyon aleti 2 (iki) yıl garantili olmalı.

20-Alet çift borulu sistemli olup, birinci boru puardan aldığı havayı tazyik kesesine verip, ikinci boru tazyik kesesindeki bu havayı manometreye taşıyacak. Böylece bu hava düşük basınçla manometreyi çalıştıracak ve manometrenin sağlıklı ölçümünü temin edecektir.

21- Arıca boyu eninin üç katından fazla olmamak üzere toplam 14 adet  pediatrik lastik manşon ( en 10 cm, ±1 cm) ücretsiz olarak birlikte verilmelidir.

 

KODU: 072019 NEBULİZATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.      Cihazın ağırlığı  3.5 (+ 1) kg ve ebatları 26 cm (+ 3)  x  27 cm (+ 3)  x  17 cm (+ 3) olmalıdır.

 1. Cihazın ses düzeyi 51dBA ve güç tüketimi en fazla 105 watt olmalıdır.

 2. Komprasör basıncı en az 8.6 1 pm olmalıdır.

 3. Cihazın nebulizer operasyon basıncı en az 12 psig olmalıdır.

 4. Nebulizer akışı 5-7 1pm arasında olmalıdır.

 5. Cihazın nebulizer kapasitesi en az 6 cc olmalıdır.

 6. Nebulizer nebulasyon oranı, dakikada 0.15cc ya da daha fazla olmalıdır.

 7. Cihaz 24 saat kesintisiz çalışabilmelidir.

9. Cihaz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

      10. Cihaz ISO 9001 belgesine ve CE belgesine sahip olmalı.

S.NO KAT.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTAR BİRİM
1 071385 TARTI ALETİ DİJİTAL BOY ÖLÇERLİ    ( ) 2 ADET
2 072009 TANSİYON ALETİ SEYYAR(MEKANİK)ERİŞKİN    ( ) 48 ADET
3 072019 NEBULİZATÖR CİHAZI    ( ) 1 ADET
4 073221 TANSİYON ALETİ DUVARA MONTELİ ( MEKANİK )    ( ) 6 ADET