HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi
Satın Alma Komisyon Başkanlığı

 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı (1) kalem Tıbbi malzemenin alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesi (d) fıkrası uyarınca, İdari ve Teknik Şartname düzenlenerek, aşağıda yazılı İdari Şartlarda belirtilen hususlar gözönünde bulundurularak, satınalınması kararlaştırılmıştır. İstenen mal firmanızca belirtilen şartlarla karşılanabiliyorsa, hazırlanacak teklif mektuplarının “Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Sağlık Hizmetleri Birimi) Satınalma Müdürlüğü’ne aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar makbuz karşılığında verilmesi gerekmektedir.

              

 

S. No

M. Kodu

Malzeme Açıklaması

Miktarı

Birimi

1

141152

PASTA EEG-ELFİX (400 gr.)

375

ADET

 

Teklif Verme Tarihi ve Saati:16/06/2011      Saat: 12:00    -   Proje No: 2011/1588

Bölümü: Muhtelif

Eki: (1) adet teknik şartname

*** FİRMALAR TEKLİF ETTİKLERİ KALEMLERE AİT NUMUNELERİNİ TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE BÜTÇE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM ETMEK ZORUNDADIRLAR. NUMUNE GETİRMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

DİKKAT: Teklif verecek firmalar htp://www.huap.org.tr/ubb/ adresinde bulunan Duyuruyu dikkate alarak Yeni TITUBB sürümüne göre ürün kayıt bildirim işlemi yapacaklardır.

 

İDARİ ŞARTLAR:

1. İdaremize ilk kez teklif verecek istekliler teklif mektuplarına, yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Siciline Kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya fotokopisini ekleyeceklerdir.

1.1. Teklif verecek firmalar www.huap.org.tr sitesinden alacakları Firma/Bayi Tanımlayıcı numaralarını gösterir belgeyide teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

Not: İhaleye ait istenilen her türlü belge teklif mektubu ile birlikte verilmelidir. Belge eksiği olan teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2. Teklif mektubunda, Teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV Hariçtir ibaresi rakam veya yazı ile açıkça belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır. Teslim süresi Proformada İŞ GÜNÜ Olarak belirtilecektir. İş Günü Olarak belirtilmeyen Süreler İş Günü Olarak Değerlendirilecektir. Teslim süresi belirtilmediğinde, (20) İŞ GÜNÜ teslim süresi olarak esas alınacaktır. Hemen, derhal gibi ifadeler 3 (üç) İŞ GÜNÜ olarak dikkate alınacaktır.  Proformada teslim süresi (20) İş Gününün üzerinde belirtildiği takdirde sözleşme yapılacaktır. Sözleşme yapılırken yüklenici, imza sirküsü/imza bayanı, Vekaletname, Ticaret Sicil Gazetesinin aslını veya idarece aslı yada noter tasdikli suretleri görülmüş fotokopilerini vereceklerdir. Teklifte belirtilen süre içerisinde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde İdarece 5 (beş) işgünü içerisinde, en az (10) Takvim günü olmak koşuluyla ihtar yazısı yazılacak olup taahhüdün yerine getirilmediği her Takvim günü için %05 (bindebeş) gecikme cezası kesilecektir.

3.İstekliler her bir kalem için ihale tarihinde geçerli olan ve SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az %22 (%15 genel yönetim gideri, %1 hazine payı, %6 araştırma fonu) oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır. Bu şekilde hazırlanmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu’nun 10.maddesi “f” bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ıspat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.

5. İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.             

5.1. İmalatı veya ithalatı Sağlık Bakanlığının iznine tabi malzemelerin üzerindeki etikette aşağıdaki bilgiler bulunacaktır:

a) 25.03.2011 tarih 27532 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımlarına İlişkin Uygulama Tebliğleri gereği onaylanmış ürün numaraları (Barkodu) olan ürünlerin Barkodu, markaları ve Firma Tanımlayıcı Numarası teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazılacaktır. Ürün numarası, markaları ve Firma Tanımlayıcı Numarası yazılmamış olan teklifler kabul edilmeyecektir.

b)İmal ve ruhsat tarihi ile numarası,

c)Seri Kontrol numarası ve son kullanım tarihi,

d)Disposable malzemelerde (a) ve (b) ‘ ye ek olarak sterilizasyon metodu ile sterilizasyon tarihi.

6. İstekliler söz konusu malzeme/malzemelere alternatif teklif verebilirler.            

7. Ödemeler 365 gün içerisinde yapılacak olup, peşin ödeme yapılması ve gecikme cezası ödenmesi, sözkonusu değildir.

8. Proje numarası zarfın üzerine yazılacaktır.

9. Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

10. Malzeme listesi, Satınalma Müdürlüğümüz ilan panosunda veya web adresimizde görülebilir. Web sayfamızdaki ilan metninden yararlanılabileceği gibi, arzu eden istekliler fax isteyebilirler.  web adresimiz: www.hacettepe.com.tr/satinalma Teklifi kabul edilen firmaya yazılı sipariş verilecektir.

11. Yazılı Teklif isteme mektubumuza rağmen ihaleye iştirakiniz mümkün olmadığı takdirde, bu hususu yazılı bildirmeniz rica olunur.

12. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

KODU: 141152

PASTA EEG-ELFİX (400 gr.)  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.    EEG pastası elektrotlar ile cilt arasındaki kontaks rezistansındaki konduktiviteyi artıracak özellikte olmalıdır.

2.    EEG pastası yüksek oda sıcaklığında ve ateşi olan hastalarda en iyi şekilde yapışma özelliği sağlamalıdır.

3.    EEG pastası terleme ve elektrotların cilt yüzeyinden ayrılmasını engelleyecek özellikte olmalıdır.

4.    EEG pastası kullanımdan sonra ayrıca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç göstermeyecektir.

5.    EEG kaydıyla artifaktları engelleyecek özellikte olmalıdır.

6.    Kullanımdan sonra elektrotlarda kalan pastaları temizlemeye gerek duymadan suda kolay bir şekilde çözülmesi özelliğinde olmalıdır.

7.    Kokusuz opak ve alerjik yapmayacak özellikte olacaktır.

8.    Hem EEG (Elektroensefelografi) hem de EP (Evokedpotantial) uygulamalarında kullanılabilmelidir.

9.    Raf ömrü 3 yıl olmalı, açıldıktan sonra 6 ay kullanılabilirliğini korumalıdır.

10.  500gr. ve üstü ambalajlar açıldıktan sonra kullanılabilirliğe uygun değildir. Ambalajı kavanoz şeklinde olmalıdır. Orijinal ambalajında 3'erli kutular halinde olmalıdır.

11.  Yenidoğan ve süt çocuğu çekimlerinde efsafı yumuşak kolay ve bastırmaya ihtiyaç duymadan tutunabilir nitelikte olmalıdır.