HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri
Satın Alma Komisyon Başkanlığı

 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı (5) kalem Tıbbi malzemenin alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesi (d) fıkrası uyarınca, İdari ve Teknik Şartname düzenlenerek, aşağıda yazılı İdari Şartlarda belirtilen hususlar gözönünde bulundurularak, satınalınması kararlaştırılmıştır. İstenen mal firmanızca belirtilen şartlarla karşılanabiliyorsa, hazırlanacak teklif mektuplarının “Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Sağlık Merkezleri) Satınalma Müdürlüğü’ne aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar makbuz karşılığında verilmesi gerekmektedir.

 

 Teklif Verme Tarihi ve Saati: 28/06/2012      Saat: 12:00    -   Proje No: 2012/1058 

Bölümü: KALP-DAMAR CERR.ABD.BŞK ve ORTOPEDİ-TRAVM.ABD

 

NOT: FİRMALAR TEKLİF ETTİKLERİ KALEMLERE AİT NUMUNELERİNİ TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM ETMEK ZORUNDADIRLAR. NUMUNE GETİRMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

 

DİKKAT: Teklif verecek firmalar htp://www.huap.org.tr/ubb/ adresinde bulunan Duyuruyu dikkate alarak Yeni TITUBB sürümüne göre ürün kayıt bildirim işlemi yapacaklardır.

 

İDARİ ŞARTLAR:

1. İdaremize ilk kez teklif verecek istekliler teklif mektuplarına, yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Siciline Kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya fotokopisini ekleyeceklerdir.

1.1.   Teklif verecek firmalar www.huap.org.tr sitesinden alacakları Firma/Bayi Tanımlayıcı numaralarını gösterir belgeyide teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

1.2.   Her bir malzeme üzerinde lot, parti, seri numarası, son kullanma tarihleri ve Ulusal Bilgi Bankası listesinde yer alan şekliyle UBB Kodunun ve optik okuyucuların okuyabileceği barkod hanesi olacaktır.

Not: İhaleye ait istenilen her türlü belge teklif mektubu ile birlikte verilmelidir. Belge eksiği olan teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2. Teklif mektubunda, Teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV Hariçtir ibaresi rakam veya yazı ile açıkça belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır. Teslim süresi Proformada Olarak belirtilecektir. Teslim süresi belirtilmediğinde, (20) İŞ GÜNÜ teslim süresi olarak esas alınacaktır. Hemen, derhal gibi ifadeler 3 (üç) İŞ GÜNÜ olarak dikkate alınacaktır. Teklifte belirtilen süre içerisinde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde İdarece 5 (beş) işgünü içerisinde, en az (10) Takvim günü olmak koşuluyla ihtar yazısı yazılacak olup taahhüdün yerine getirilmediği her Takvim günü için %05 (bindebeş) gecikme cezası kesilecektir.

3. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu’nun 10.maddesi “f” bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ıspat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.

4. İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.             

4.1. İmalatı veya ithalatı Sağlık Bakanlığının iznine tabi malzemelerin üzerindeki etikette aşağıdaki bilgiler bulunacaktır:

a) 25.03.2011 tarih 27532 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımlarına İlişkin Uygulama Tebliğleri gereği onaylanmış ürün numaraları (Barkodu) olan ürünlerin Barkodu, markaları ve Firma Tanımlayıcı Numarası teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazılacaktır. Ürün numarası, markaları ve Firma Tanımlayıcı Numarası yazılmamış olan teklifler kabul edilmeyecektir.

b)İmal ve ruhsat tarihi ile numarası,

c)Seri Kontrol numarası ve son kullanım tarihi,

d)Disposable malzemelerde (a) ve (b) ‘ ye ek olarak sterilizasyon metodu ile sterilizasyon tarihi.

5. İstekliler söz konusu malzeme/malzemelere alternatif teklif verebilirler.            

6. Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacak olup, peşin ödeme yapılması ve gecikme cezası ödenmesi, söz konusu değildir.

7. Proje numarası zarfın üzerine yazılacaktır.

8. Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

9.Malzeme listesi, Satınalma Müdürlüğümüz ilan panosunda veya web adresimizde görülebilir. Web sayfamızdaki ilan metninden yararlanılabileceği gibi, arzu eden istekliler fax isteyebilirler.  Web adresimiz: www.hastane.hacettepe.edu.tr/satinalma Teklifi kabul edilen firmaya yazılı sipariş verilecektir.

10. Yazılı Teklif isteme mektubumuza rağmen ihaleye iştirakiniz mümkün olmadığı takdirde, bu hususu yazılı bildirmeniz rica olunur.

11. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

KODU: 127313 KANÜL VENÖZ SPİRALLİ DÜZ NO: 28   TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.      Kanül 28 Fr çapında olmalı.

2.      Kanül kıvrılma ve katlanmaya karşı içi tel destekli olmalı (wire reinforced).

3.      Arka ucu 3/8 konnektöre uygun olmalı.

4.      En az 30 cm uzunluğunda olmalı.

5.      Mermi tipi uçlu (bullet tip) olmalı.

6.      Tek tek steril paketler halinde bulunacaktır.

7.      Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi yazılı olacaktır.

 

KODU: 140502 PACE MAKER TELİ BÜYÜK   TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.      Atravmatik çift iğneli ( 60±10mm düz keskin ve 25-30mm yuvarlak ½ daire), üzeri izolasyonlu, external pace maker telidir.

2.      Tel uzunluğu  60±5 cm olacaktır.

3.      Sutür kutularının üzerinde imal ve/veya son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.

4.      Elektrodun yuvarlak iğneden sonra cilt altından kolaylıkla çıkmasını engellemek için üçlü balık kuyruğu olmalıdır.

5.      Ambalajın üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.

 

KODU: 147649 SET ARTROSKOPİ (POŞLU)   TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.      Setler, non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tüm artroskopi vakalarında kullanılabilir ve tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.

2.      Hasta üst örtülerinde üst katı emici alt katı sızdırmaz malzemeler kullanılmalı, ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamı ile örtü tarafından absorbe edilebilmesini sağlayan üst katı EN AZ 28 gr / m 2 medikal non woven malzemeden mamul olmalı, alt katı sızdırmaz PE-PP olmalıdır. Üst katı fazla emici olmalıdır.

3.      Örtülerde kullanılan cilde yapıştırılacak veya yapıştırılma  ihtimali  olan bantlar non-alerjik ve özellikle bu iş için üretilmiş ürünler olmalıdır.

4.      Hasta örtüsü bir defada hastayı kapatabilecek şekilde tek parçadan oluşmalıdır.

5.      Hasta örtüsünün operasyon bölgesinde, operasyon sırasında çıkan sıvıları emecek, yüksek emici özeliğinde takviye bulunmalıdır. El ve ayak uzuvlarının torba içine konulduğu örtüler, çift kat, naylon destekli olmalıdır.

6.      Örtünün hastanın operasyon bölgesine sabitlenebilmesi için delikli, elastik özellikte malzemeden üretilmiş bölüm yer almalıdır.     

7.      Artroskopi örtüsü operasyon sırasında çıkan sıvıları toplayacak bir torbaya sahip olmalıdır. Torba üzerinde aspirasyon için bir adet boşaltma tıpası bulunmaktadır. Poş da sıvının akışını kolaylaştırmak ve Cerrahın poşu ayarlayabilmesi için bükülebilir tel bulunmalıdır. Poş 80X100 cm ebadında ( 100 cm ağız genişliği) olmalıdır.

8.      Önlüklerde kullanılan malzeme cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere en az 65 gr / m 2 ağırlığında medikal non woven malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

9.      Önlükler sterilizasyonu bozulmadan giyilebilecek şekilde katlanmış olmalıdır.

10.  Önlüklerde non-steril kişinin bağlamasını sağlayan ve tutma yerini gösteren kart sistemi olmalıdır.

11.  Önlüklerde  kol manşetleri   giyenin bileğini rahatsız etmeyecek şekilde  dikişsiz tüp şeklinde örgü  olmalıdır.  Kol manşetleri minumum 8-10 cm olmalıdır

12.  Önlükler sağlamlığı arttırmak için kilitli çift iğne dikişle dikilmeli, kolların gövdeye tutturulması ve kol üst dikişlerinin kilitli çift iğne ile yapılması gereklidir. Kolların dikişi üst tarafta kalmalı ve bu sayede kontaminasyon riskini minumuma indirmelidir.

13.  Önlüklerde sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol ve ön gövde ( batın bölgesi ve göğüs ) kısımlarında kesin geçirimsizlik sağlayacak şekilde , ana önlük gövdesine birleştirilmiş şekilde bir tarafı polietilen diğer yüzeyi emici non woven tabakadan oluşmuş takviye malzemesi bulunmalıdır.

14.  Tüm set içeriği Alet Masa örtüsüne bohçalanmalıdır. Bohça steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde olmalıdır. Alet Masa Örtüsü 200 X 155 +/-5cm boyutlarında üstünde medikal non woven malzemeden takviyesi olan: polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır. Alet Masanın tam ortasında kaymayı önleyen bir bandı olmalıdır

15.  Set alet masa örtüsüne sanlı olarak bir yüzü medikal şeffaf film, diğer yüzü medikal kağıttan imal edilmiş Etilenoksit gazı ile sterilizasyon yöntemine uygun sterilizasyon poşeti ile paketlenmelidir.

16.  Setler ETO ile steril edilmelidir.

17.  Set etiket üzerinde üretim bilgisi (lot/batch, üretim numaraları vb.) sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi Ay-Yıl olarak belirtilmektedir.

 

18.  Depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresi olmalıdır.

19.  Set içinde aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır.

·         1 Adet 200 x 310 cm. ebadında Poşlu Artroskopi Örtüsü

·         1 Adet 30 x 85 cm ebadında Bacak Kılıfı

·         1 Adet 2.5 m uzunluğunda Kamera Kılıfı

·         1Adet Cilt Kalemi ve Cetveli

·         1 Adet 10 x 30 cm ebadında Non-woven Bant

·         2 Adet Röntgen Kaset Torbası

·         1 Adet 2.5 m İdeal Bandaj

·         1 Adet 155 x 200 cm ebadında Alet Masa Örtüsü

·         2 Adet Takviyeli Cerrahı Önlük, Large

·         2 Adet El Kurulama havlusu

 

KODU: 167046 KARDIOVASCULAR PATCH (DIŞ YAMA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.      Kalp Damar cerrahisi girişimleri esnasında dokuyu güçlendirip zarar görmesini engellemek amacıyla kullanabilmelidir.

2.      10.2 x 10.2 cm (±1) ebatlarında olmalıdır.

3.      Normal kalınlığı 0.25 mm (±0.01) olmalıdır.

4.      Steril, tekli paketlerde olmalıdır.

5.      Ambalajın üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.

KODU: 167336 TEFLON PLADGEST TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.      Kalp Damar cerrahisi girişimleri esnasında dokuyu güçlendirip zarar görmesini engellemek amacıyla kullanabilmelidir.

2.      Kullanım esnasında doku tiftiklenmemeli ve dağılmamalıdır.

3.      Malzeme PTFE veya benzeri malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4.      Dikdörtgen şeklinde 6 ± 1 (altı artı / eksi 1) mm x 4.5 ±  0.5 (dörtbuçuk artı / eksi sıfır nokta beş) boyutunda 1.5 ± 0.15  (birbuçuk artı / eksi sıfır nokta onbeş) mm kalınlığında olmalıdır.

5.      Steril orjinal ambalajında on adet pledget olmalıdır

6.      Ambalajın üzerinde sterilizasyon ve/veya son kullanma tarihleri yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.

S. No

M. Kodu

Malzeme Açıklaması

Miktarı

Birimi

1

127313

KANÜL VENÖZ SPİRALLİ DÜZ NO: 28

40

ADET

2

140502

PACE MAKER TELİ BÜYÜK 

40

ADET

3

147649

SET ARTROSKOPİ (POŞLU)

180

ADET

4

167046

KARDIOVASCULAR PATCH (DIŞ YAMA) 

15

ADET

5

167336

TEFLON PLADGEST 

600

ADET